Großwesire der Osmanen
Großwesire der Osmanan

Aussprache:
arabisch:
persisch:
englisch:

Bild: Wappen der Osmanen: Zur Bedeutung siehe Wappen der Osmanen

.Bücher zu islamischen Themen finden Sie im Verlag Eslamica.

Großwesire der Osmanen waren die obersten Wesire des Osmanischen Reichs.
Alle Jahresangaben n.Chr.

 

Großwesire Amtsbeginn Amtsende
Alaeddin Pascha 1320 1331
Nizamuddin Ahmad Pascha 1331 1348
Hadschi Pascha 1348 1349
Sinanuddin Fakih Yusuf Pascha 1349 1364
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Pascha 1364 1387
Çandarlı Ali Pascha 1387 1406
İmamzade Halil Pascha 1406 1413
Beyazıd Pascha 1413 1421
Çandarlı I. İbrahim Pascha 1421 1439
Koca Mehmed Nizamüddin Pascha 1429 1439
Çandarlı II. Halil Pascha 1439 1.7.1453
Wali Mahmud Pascha (1. Mal) 1453 1466
Rum Mehmed Pascha 1466 1469
Ishak Pascha (1. Mal) 1469 1472
Wali Mahmud Pascha (2. Mal) 1472 1474
Gedik Ahmed Pascha 1474 1477
Karamanlı Mehmed Pascha 1477 1481
İshak Pascha (2. Mal) 1481 1482
Davud Pascha 1482 1497
Hersekzade Ahmet Pascha (1. Mal) 1497 1498
Çandarlı II. İbrahim Pascha 1498 1499
Mesih Pascha 1499 1501
Hadim Ali Pascha (1. Mal) 1501 1503
Hersekzade Ahmet Pascha (2. Mal) 1503 1506
Hadim Ali Pascha (2. Mal) 1506 1511
Hersekzade Ahmet Pascha (3. Mal) 1511 1511
Koca Mustafa Pascha 1511 1512
Hersekzade Ahmet Pascha (4. Mal) 1512 28.11.1514
Dukakinoğlu Ahmed Pascha 18.12.1514 8.9.1515
Hersekzade Ahmet Pascha (5. Mal) 8.9.1515 26.4.1516
Hadim Sinan Pascha 26.4.1516 22.1.1517
Yunus Pascha 22.1.1517 13.9.1517
Piri Mehmed Pascha 25.1.1518 27.6.1523
Pargalı Damat İbrahim Pascha 27.6.1523 14.3.1536
Ayas Mehmed Pascha 14.3.1536 13.7.1539
Çelebi Lütfi Pascha 13.7.1539 4.1541
Hadim Süleyman Pascha 4.1541 28.11.1544
Damat Rüstem Pascha (1. Mal) 28.11.1544 6.10.1553
Kara Ahmed Pascha 6.10.1553 29.9.1555
Damat Rüstem Pascha (2. Mal) 29.9.1555 10.7.1561
Semiz Ali Pascha (1. Mal) 10.7.1561 28.7.1565
Sokollu Mehmed Pascha 28.7.1565 12.10.1579
Semiz Ahmed Pascha (2. Mal) 12.10.1579 28.4.1580
Lale Mustafa Pascha 28.4.1580 7.8.1580
Kodscha Sinan Pascha (Koca Sinan Paşa) (1. Mal) 7.8.1580 6.12.1582
Kanijeli Siyavusch Pascha (1. Mal) 24.12.1582 25.7.1584
Özdemiroğlu Osman Pascha 28.7.1584 29.10.1585
Hadim Mesih Pascha 1.11.1585 14.4.1586
Kanijeli Siyavusch Pascha (2. Mal) 14.4.1586 2.4.1589
Kodscha Sinan Pascha (Koca Sinan Paşa) (2. Mal) 14.4.1589 1.8.1591
Serdar Ferhat Pascha (1. Mal) 1.8.1591 4.4.1592
Kanijeli Siyavusch Pascha (3. Mal) 4.4.1592 28.1.1593
Kodscha Sinan Pascha (Koca Sinan Paşa) (3. Mal) 28.1.1593 16.2.1595
Serdar Ferhat Pascha (2. Mal) 16.2.1595 7.7.1595
Kodscha Sinan Pascha (Koca Sinan Paşa) (4. Mal) 7.7.1595 19.11.1595
Lala Mehmed Pascha 19.11.1595 28.11.1595
Kodscha Sinan Pascha (Koca Sinan Paşa) (5. Mal) 1.12.1595 3.4.1596
Damat Ibrahim Pascha (Bosnali) (1. Mal) 4.4.1596 27.10.1596
Cigalazade Yusuf Sinan Pascha 27.10.1596 5.12.1596
Damat Ibrahim Pascha (Bosnali) (2. Mal) 5.12.1596 3.11.1597
Hadim Hasan Pascha 3.11.1597 9.4.1598
Cerrah Mehmed Pascha 9.4.1598 6.1.1599
Damat Ibrahim Pascha (Bosnali) (3. Mal) 6.1.1599 10.7.1601
Yemişçi Hasan Pascha 22.7.1601 4.10.1603
Malkoç Yavuz Ali Pascha 16.10.1603 26.7.1604
Lala Mehmed Pascha 5.8.1604 21.6.1606
Dervisch Mehmed Pascha 21.6.1606 9.12.1606
Kuyucu Murad Pascha 11.12.1606 5.8.1611
Gümülcineli Damat Nasuh Pascha 5.8.1611 17.10.1614
Öküz Kara Mehmed Pascha (1. Mal) 17.10.1614 17.11.1616
Damat Halil Pascha (1. Mal) 17.11.1616 18.1.1619
Öküz Kara Mehmed Pascha (2. Mal) 18.1.1619 23.12.1619
Güzelce Ali Pascha 23.12.1619 9.3.1621
Ohrili Hüseyin Pascha 9.3.1621 17.9.1621
Dilaver Pascha 17.9.1621 20.5.1622
Kara Davud Pascha 20.5.1622 13.6.1622
Mere Hüseyin Pascha (1. Mal) 13.6.1622 8.8.1622
Lefkeli Mehmed Pascha 8.8.1622 21.9.1622
Gürcü Mehmed Pascha 21.9.1622 5.2.1623
Mere Hüseyin Pascha (2. Mal) 5.2.1623 30.8.1623
Kemankes Kara Ali Pascha 30.8.1623 3.4.1624
Çerkes Mehmed Ali Pascha 3.4.1624 28.1.1625
Müezzinzade Filibeli Hafız Ahmed Pascha (1. Mal) 8.2.1625 1.12.1626
Damat Halil Pascha (2. Mal) 1.12.1626 6.4.1628
Gazi Ekrem Hüsrev Pascha 6.4.1628 25.10.1631
Müezzinzade Filibeli Hafız Ahmed Pascha (2. Mal) 25.10.1631 10.2.1632
Topal Recep Pascha 10.2.1632 18.5.1632
Tabanıyassi Mehmed Pascha 18.5.1632 2.2.1637
Bayram Pascha 2.2.1637 26.8.1638
Tayyar Mehmed Pascha 27.8.1638 23.12.1638
Kemankeş Kara Mustafa Pascha 23.12.1638 31.1.1644
Sultanzade Semiz Mehmed Pascha 31.1.1644 17.12.1645
Nevesinli Salih Pascha 17.12.1645 16.9.1647
Kara Musa Pascha 16.9.1647 21.9.1647
Hezarpare Ahmed Pascha 21.9.1647 7.8.1648
Sofu Mehmed Pascha 7.8.1648 21.5.1649
Kara Dev Murad Pascha 21.5.1649 5.8.1651
Melek Ahmed Pascha 5.8.1651 21.8.1651
Abaza Siyavusch Pascha (1. Mal) 21.8.1651 27.9.1651
Gürcü Mehmed Pascha 27.9.1651 20.6.1652
Tarhuncu Ahmed Pascha 20.6.1652 21.3.1653
Koca Dervisch Mehmed Pascha 21.3.1653 28.10.1654
İpşir Mustafa Pascha 28.10.1654 11.5.1655
Kara Dev Murad Pascha (2. Mal) 11.5.1655 19.8.1655
Ermeni Suleyman Pascha 19.8.1655 28.2.1656
Gazi Hüseyin Pascha 28.2.1656 5.3.1656
Zurnazen Mustafa Pascha 5.3.1656 5.3.1656
Abaza Siyavusch Pascha (2. Mal) 5.3.1656 25.4.1656
Boynuyaralı Mehmed Pascha 26.4.1656 15.9.1656
Köprülü Mehmet Pascha 15.9.1656 31.10.1661
Köprülü Fazıl Ahmet 31.10.1661 19.10.1676
Merzifonlu Kara Mustafa Pascha 19.10.1676 25.12.1683
Kara İbrahim Pascha 15.12.1683 18.11.1685
Sarı Süleyman Pascha 18.11.1685 18.9.1687
Abaza Siyavusch Pascha (3. Mal) 18.9.1687 23.2.1688
Ayaşlı İsmail Pascha 23.2.1688 2.5.1688
Bekri Mustafa Pascha 30.5.1688 7.11.1689
Köprülü Fazıl Ahmet Pascha 10.11.1689 19.8.1691
Arabacı Ali Pascha 24.8.1691 21.3.1692
Merfizonlu Hacı Ali Pascha 23.3.1692 17.3.1693
Bozoklu Mustafa Pascha 17.3.1693 März 1694
Sürmeli Ali Pascha 13.3.1694 22.4.1695
Elmas Mehmed Pascha 3.5.1695 11.9.1697
Amcazade Hüseyin Pascha 17.9.1697 4.9.1702
Daltaban Mustafa Pascha 4.9.1702 24.1.1703
Rami Mehmed Pascha 25.1.1703 22.8.1703
Kavanoz Ahmed Pascha 22.8.1703 16.11.1703
Damat Hasan Pascha 18.11.1703 28.9.1704
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Pascha 10.1704 25.12.1704
Baltacı Mehmed Pascha (1. Mal) 25.12.1704 3.5.1706
Çorlulu Damat Ali Pascha 3.5.1706 15.6.1710
Köprülü Numan Pascha 16.6.1710 17.8.1710
Baltacı Mehmed Pascha (2. Mal) 18.8.1710 20.11.1711
Ağa Yusuf Pascha 20.11.1711 11.11.1712
Silahdar Süleyman Pascha 12.11.1712 6.4.1713
Hoca İbrahim Pascha 6.4.1713 7.4.1713
Silahdar Damat Ali Pascha 27.4.1713 5.8.1716
Hacı Halil Pascha 21.8.1716 10.1717
Nişancı Mehmed Pascha 10.1717 9.5.1718
Nevschehirli Damat Ibrahim Pascha 9.5.1718 16.10.1730
Silahdar Damat Mehmed Pascha 16.10.1730 23.1.1731
Kabakulak İbrahim Pascha 23.1.1731 11.9.1731
Topal Osman Pascha 21.9.1731 12.3.1732
Hekimoğlu Ali Pascha (1. Mal) 12.3.1732 14.7.1735
Gürcü İsmail Pascha 14.7.1735 25.12.1735
Silahdar Seyyid Mehmed Pascha 10.1.1736 5.8.1737
Muhsinzade Abdullah Pascha 22.8.1737 19.12.1737
Yeğen Mehmed Pascha 3.12.1737 23.3.1739
Hacı İvaz Mehmed Pascha 17.3.1739 23.6.1740
Nişancı Hacı Ahmed Pascha 22.7.1740 7.4.1742
Hekimoğlu Ali Pascha (2. Mal) 21.4.1742 4.10.1742
Seyyid Hasan Pascha 4.10.1742 10.8.1746
Tiryaki Hacı Mehmed Pascha 11.8.1746 24.8.1747
Seyyid Abdullah Pascha 24.8.1747 2.1.1750
Divitdar Mehmed Pascha 9.1.1750 1.7.1752
Bahir Mustafa Pascha (1. Mal) 1.7.1752 16.2.1755
Hekimoğlu Ali Pascha (3. Mal) 16.2.1755 19.5.1755
Naili Abdullah Pascha 19.5.1755 24.8.1755
Nişancı Ali Pascha 24.8.1755 23.10.1755
Mehmet Said Efendi 25.10.1755 1.4.1756
Bahir Mustafa Pascha (2. Mal) 30.4.1756 3.12.1756
Koca Mehmed Ragıp Pascha 12.1.1757 8.4.1763
Tevkii Hamza Hamid Pascha 11.4.1763 29.9.1763
Bahir Mustafa Pascha (3. Mal) 29.9.1763 30.3.1765
Muhsinzade Mehmed Pascha (1. Mal) 30.3.1765 7.8.1768
Silahdar Hamza Mahir Pascha 7.8.1768 20.10.1768
Yağlıkçızade Mehmed Emin Pascha 10.1768 12.8.1769
Moldovancı Ali Pascha 12.8.1769 12.12.1769
İvazzade Halil Pascha 13.12.1769 25.12.1770
Silahdar Mehmed Pascha 25.12.1770 11.12.1771
Muhsinzade Mehmed Pascha (2. Mal) 12.1771 6.8.1773
İzzet Mehmed Pascha (1. Mal) 11.8.1773 7.7.1775
Moralı Dervisch Mehmed Pascha 7.7.1775 5.1.1777
Darendeli Cebecizade Mehmed Pascha 5.1.1777 1.9.1778
Kalafat Mehmed Pascha 1.9.1778 22.8.1779
Silahdar Seyyid Mehmed Pascha 8.1779 20.2.1781
İzzet Mehmed Pascha (2. Mal) 20.2.1781 25.8.1782
Yeğen Hacı Mehmed Pascha 25.8.1782 31.12.1782
Halil Hamid Pascha 31.12.1782 30.4.1785
Şahin Ali Pascha 30.4.1785 25.1.1786
Koca Yusuf Pascha (1. Mal) 25.1.1786 28.5.1789
Cenaze Hasan Pascha 28.5.1789 2.1.1790
Cezayirli Gazi Hassan Pascha 2.1.1790 30.3.1790
Çelebizade Şerif Hasan Pascha 16.4.1790 12.2.1791
Koca Yusuf Pascha (2. Mal) 12.2.1791 1792
Damat Melek Mehmed Pascha 1792 21.10.1794
İzzet Mehmed Pascha (3. Mal) 21.10.1794 23.10.1798
Kör Yusuf Ziyaüddin Pascha (1. Mal) 23.10.1798 24.6.1805
Bostancıbaşı Hafız İsmail Pascha 24.9.1805 13.10.1806
Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Pascha 13.10.1806 3.6.1807
Çelebi Mustafa Pascha 3.6.1807 29.7.1808
Alemdar Mustafa Pascha 29.7.1808 15.11.1808
Çavuşbaş Memiş Pascha 16.11.1808 12.1808
Çarhacı Ali Pascha 12.1808 3.1809
Kör Yusuf Ziyaüddin Pascha (2. Mal) 3.1809 2.1811
Laz Ahmed Pascha 2.1811 7.1812
Hurşid Ahmed Pascha 7.1812 30.3.1815
Mehmed Emin Rauf Pascha (1. Mal) 30.3.1815 6.1.1818
Burdurlu Dervisch Mehmed Pascha 6.1.1818 5.1.1820
Seyyid Ali Pascha 5.1.1820 21.4.1821
Benderli Ali Pascha 30.4.1821 21.4.1821
Hacı Salih Pascha 30.4.1821 11.11.1822
Deli Abdullah Pascha 11.11.1822 4.3.1823
Turnacızade Silahdar Ali Pascha 4.3.1823 12.1823
Mehmed Said Galip Pascha 12.1823 15.9.1824
Benderli Mehmed Selim Sırrı Pascha 15.9.1824 26.10.1828
Izzet Mehmed Pascha (1. Mal) 26.10.1828 1.1829
Reşid Mehmed Pascha Januar 1829 17.2.1833
Mehmed Emin Rauf Pascha (2. Mal) 17.2.1833 8.7.1839
Koca Mehmed Hüsrev Pascha 8.7.1839 29.5.1841
Mehmed Emin Rauf Pascha (3. Mal) 29.5.1841 7.10.1841
Izzet Mehmed Pascha (2. Mal) 7.10.1841 3.9.1842
Mehmed Emin Rauf Pascha (4. Mal) 2.9.1842 31.7.1846
Mustafa Raschid Pascha (1. Mal) 31.7.1846 28.4.1848
İbrahim Sarim Pascha 28.4.1848 13.8.1848
Mustafa Raschid Pascha (2. Mal) 13.8.1848 27.1.1852
Mehmed Emin Rauf Pascha (5. Mal) 27.1.1852 7.3.1852
Mustafa Raschid Pascha (3. Mal) 7.3.1852 7.8.1852
Mehmed Emin Ali Pascha (1. Mal) 7.8.1852 4.10.1852
Damat Mehmed Ali Pascha 4.10.1852 14.5.1853
Giritli Mustafa Naili Pascha (1. Mal) 14.5.1853 31.5.1854
Kıbrıslı Mehmed Emin Pascha (1. Mal) 30.5.1854 24.11.1854
Mustafa Raschid Pascha (4. Mal) 24.11.1854 4.5.1855
Mehmed Emin Ali Pascha (2. Mal) 4.5.1855 1.12.1856
Mustafa Raschid Pascha (5. Mal) 1.12.1856 2.8.1857
Giritli Mustafa Naili Pascha (2. Mal) 2.8.1857 23.10.1857
Mustafa Raschid Pascha (6. Mal) 23.10.1857 7.1.1858
Mehmed Emin Ali Pascha (3. Mal) 11.1.1858 8.10.1859
Kıbrıslı Mehmed Emin Pascha (2. Mal) 8.10.1859 24.12.1859
Mütercim Mehmed Rüşdi Pascha (1. Mal) 24.12.1859 27.5.1860
Kıbrıslı Mehmed Emin Pascha (3. Mal) 27.5.1860 6.8.1861
Mehmed Emin Ali Pascha (4. Mal) 6.8.1861 22.11.1861
Keçecizade Mehmet Fuad Pascha (1. Mal) 22.11.1861 6.1.1863
Yusuf Kamil Pascha 6.1.1863 3.6.1863
Keçecizade Mehmet Fuad Pascha (2. Mal) 3.6.1863 5.6.1866
Mütercim Mehmed Rüşdi Pascha (2. Mal) 5.6.1866 11.2.1867
Mehmed Emin Ali Pascha (5. Mal) 11.2.1867 7.9.1871
Mahmud Nedim Pascha (1. Mal) 9.1871 31.7.1872
Mithat Pascha (1. Mal) 31.7.1872 19.10.1872
Mütercim Mehmed Rüşdi Pascha (3. Mal) 10.1872 2.1873
Sakızl Ahmed Esat Pascha (1. Mal) 15.2.1873 5.1873
Şirvanlı Mehmed Rüşdi Pascha 5.1873 14.2.1874
Hüseyin Avni Pascha 14.2.1874 25.4.1875
Sakızl Ahmed Esat Pascha (2. Mal) 4.1875 8.1875
Mahmud Nedim Pascha (2. Mal) 21.8.1875 13.4.1876
Mütercim Mehmed Rüşdi Pascha (4. Mal) 4.1876 19.12.1876
Mithat Pascha (2. Mal) 19.12.1876 5.2.1877
İbrahim Edhem Pascha 5.2.1877 11.1.1878
Ahmed Hamdi Pascha 11.1.1878 4.2.1878
Ahmed Vefik Pascha 4.2.1878 18.4.1878
Mehmed Sadık Pascha 18.4.1878 5.1878
Mütercim Mehmed Rüşdi Pascha (5. Mal) 5.1878 6.1878
Mehmed Esad Saffet Pascha 5.1878 10.1878
Tunuslu Hayreddin Pascha 10.1878 28.7.1879
Ahmed Arifi Pascha 28.7.1879 9.1879
Küçük Mehmed Said Pascha (1. Mal) 18.10.1879 9.6.1880
Cenani Mehmed Kadri Pascha 9.6.1880 12.9.1880
Küçük Mehmed Said Pascha (2. Mal) 12.9.1880 2.5.1882
Abdurrahman Nureddin Pascha 2.5.1882 12.7.1882
Küçük Mehmed Said Pascha (3. Mal) 12.7.1882 30.11.1882
Ahmed Vefik Pascha (2. Mal) 1.12.1882 3.12.1882
Küçük Mehmed Said Pascha (4. Mal) 3.12.1882 24.9.1885
Mehmet Kamil Pascha aus Zypern (1. Mal) 9.1885 9.1891
Ahmed Cevat Şakir Pascha 9.1891 6.1895
Küçük Mehmed Said Pascha (5. Mal) 9.6.1895 3.10.1895
Mehmet Kamil Pascha aus Zypern (2. Mal) 10.1895 11.1895
Halil Rıfat Pascha 11.1895 9.11.1901
Küçük Mehmed Said Pascha (6. Mal) 13.11.1901 15.1.1903
Avlonyalı Mehmed Ferid Pascha 15.1.1903 7.1908
Küçük Mehmed Said Pascha (6. Mal) 22.7.1908 6.8.1908
Mehmet Kamil Pascha aus Zypern (3. Mal) 8.1908 2.1909
Ahmed Tevfik Pascha (1. Mal) 31.3.1909 5.1909
Hüseyin Hilmi Pascha 5.1909 1.1910
İbrahim Hakkı Pascha 12.1.1910 29.9.1911
Küçük Mehmed Said Pascha (7. Mal) 4.10.1911 17.7.1912
Ahmed Muhtar Pascha 22.7.1912 29.10.1912
Mehmet Kamil Pascha aus Zypern (4. Mal) 10.1912 23.1.1913
Mahmud Şevket Pascha 23.1.1913 11.6.1913
Said Halim Pascha 12.6.1913 3.2.1917
Mehmed Talat Pascha 4.2.1917 8.10.1918
Ahmed İzzet Pascha 14.10.1918 8.11.1918
Ahmed Tevfik Pascha (2. Mal) 11.11.1918 10.3.1919
Damat Ferid Pascha (1. Mal) 10.3.1919 4.10.1919
Ali Riza Pascha 6.10.1919 2.3.1920
Hulusi Salih Pascha 8.3.1920 2.4.1920
Damat Ferid Pascha (2. Mal) 5.4.1920 18.10.1920
Ahmed Tevfik Pascha (3. Mal) 21.10.1920 17.11.1922

© seit 2006 - m-haditec GmbH - info@eslam.de